วัตถุประสงค์

วารสารวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้าไทย เป็นวารสารที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดสรรผลงานวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทรรศน์ที่มีคุณภาพโดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร และทําการเผยแพร่เพื่อนําเสนอแนวคิด นวัตกรรม และผลงานวิจัยใหม่ทางด้านทางวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนลยีที่ทันสมัยและมีคุณภาพ รวมถึงมีการพัฒนาในด้านทฤษฎี การออกแบบ และการนำไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแก่อาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิชาการ นักวิจัย องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจ

 

ขอบเขตเนื้อหาและศาสตร์ที่รับพิจารณาตีพิมพ์

 • power system
 • digital signal processing
 • power electronics
 • photonics
 • communications
 • biomedical engineering
 • control system an instrumentation engineering
 • Computer and information technology
 • electronics
 • Renewable energy
 • other related topics for electrical engineering

 

ทั้งนี้ วารสารวิศวกรรมไฟฟ้าไทย รับตีพิมพ์ต้นฉบับผลงานทั้งในรูปแบบภาษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

กำหนดการเผยแพร่

วารสารวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้าไทยมีกำหนดการเผยแพร่วารสารปีละ 3 ฉบับ ดังนี้

            ฉบับที่ 1 :  มกราคม – เมษายน

            ฉบับที่ 2 :  พฤษภาคม - สิงหาคม

            ฉบับที่ 3 :  กันยายน - ธันวาคม

 

การประเมินบทความ

บทความที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาความเชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ในแบบ Triple-blind peer review