วัตถุประสงค์

วารสารวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้าไทย เป็นวารสารที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดสรรผลงานวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทรรศน์ที่มีคุณภาพโดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร และทําการเผยแพร่เพื่อนําเสนอแนวคิด นวัตกรรม และผลงานวิจัยใหม่ทางด้านทางวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนลยีที่ทันสมัยและมีคุณภาพ รวมถึงมีการพัฒนาในด้านทฤษฎี การออกแบบ และการนำไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแก่อาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิชาการ นักวิจัย องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจ

 

ขอบเขตเนื้อหาและศาสตร์ที่รับพิจารณาตีพิมพ์

 • ไฟฟ้ากำลัง
 • การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
 • อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
 • โฟโตนิกส์
 • ไฟฟ้าสื่อสาร
 • วิศวกรรมชีวการแพทย์
 • ระบบควบคุมและการวัดคุม
 • คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • พลังงานหมุนเวียน
 • งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า

 

ทั้งนี้ วารสารวิศวกรรมไฟฟ้าไทย รับตีพิมพ์ต้นฉบับผลงานทั้งในรูปแบบภาษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

กำหนดการเผยแพร่

วารสารวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้าไทยมีกำหนดการเผยแพร่วารสารปีละ 3 ฉบับ ดังนี้

            ฉบับที่ 1 :  มกราคม – เมษายน

            ฉบับที่ 2 :  พฤษภาคม - สิงหาคม

            ฉบับที่ 3 :  กันยายน - ธันวาคม

 

การประเมินบทความ

บทความที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาความเชี่ยวชาญจำนวน 2 ท่าน ในแบบ Double-blind peer review