การส่งบทความ

ผู้เขียนบทความจะต้องสมัครสมาชิกในระบบและส่งบทความในรูป Microsoft Word หรือ PDF มายัง  URL: https://www.eeaat.or.th/TEEJ/submission

พร้อมด้วยส่ง EEJ Forms ซึ่งประกอบไปด้วย

  1. แบบฟอร์มการจดลิขสิทธิ์ (EEJ Copyright Form)
  2. แบบฟอร์มการส่งบทความ (EEJ Submission Form )
  3. แม่แบบบทความวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า (EEJ Template)