การส่งบทความ

ผู้เขียนบทความจะต้องสมัครสมาชิกในระบบและส่งบทความในรูป Microsoft Word หรือ PDF  

 

ดาวน์โหลดบทความต้นแบบ TEEJ ด้านล่างนี้

 

                 

 

แบบฟอร์มการจดลิขสิทธิ์ (TEEJ Copyright Transfer)