ที่ปรึกษา

  

รองศาสตราจารย์ ดร. อธิคม ฤกษบุตร

Assoc. Prof.Dr.Athikom Roeksabutr

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน

Prof. Dr.Prayoot Akkaraekthalin

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

ศาสตราจารย์ ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร

Prof. Dr.Apirat Siritaratiwat

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย

Prof. Dr. Kosin Jumnongthai

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

 

รศ.ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย

Assoc.Prof Dr.Chaiwut Chatuthai

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

 

ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม

Asst .Dr.Somchai Hiranvarodom

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

 

ผศ.เดชา วิไลรัตน์ 

Asst.Prof. Dachar Wilairat

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

ผศ.พินิจ เทพสาธร

Asst.Prof.Pinit Thepsatorn

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 

อาจารย์ ธนวิชญ์ ชุลิกาวิทย์

Dhanavich Chulikavit

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

บรรณาธิการ
 

รศ.ดร.กฤษณะพงศ์ พันธ์ศรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

 
 
รองบรรณาธิการ

 

รศ.ดร.บุญเลิศ สื่อเฉย

Assoc. Prof. Dr.Boonlert Suechoey

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

 

 

ผศ.ดร.จิรวดี ผลประเสริฐ

Asst .Dr.Jirawadee Polprasert.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ผศ.ดร.สุพัฒนา นิรัคฆนาภรณ์

Asst. Prof. Dr. Supattana Nirukkanaporn

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

รศ.ดร.พินิจ เนื่องพิรมณ์

Assoc.Prof.Dr,Pinit Nuangpirom

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

 

 

ผศ. ดร. กนกวรรณ เรืองศิริ

Asst.Prof.Dr.Kanokwan Ruangsiri

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา