กระบวนการพิจารณาบทความ (Review Process)

บทความที่ส่งเข้ามาเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้าจะต้องผ่านกระบวนการประเมินคุณภาพ โดยผู้ประเมินบทความซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาความเชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ในแบบ Triple-blind peer review ซึ่งใช้ระยะเวลาในการพิจารณาประมาณ 30 วัน และมีผลการประเมินแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

  • บทความที่รับตีพิมพ์โดยไม่มีการแก้ไข (No Revision)
  • บทความที่รับตีพิมพ์หลังมีการแก้ไขเล็กน้อย (Minor Revision)
  • บทความที่รับตีพิมพ์หลังมีการแก้ไขมาก (Major Revision)
  • บทความที่ถูกปฏิเสธการตีพิมพ์ (Reject)

ข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิจะถูกส่งให้ผู้นิพนธ์ในกรณีที่มีคำร้องและในกรณีที่บทความต้องการการแก้ไข เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพของบทความ ทั้งนี้ผู้นิพนธ์จะต้องรับผิดชอบในการดำเนินการแก้ไขบทความจนกว่าจะผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ในกรณีเกิดข้อพิพาทระหว่างผู้นิพนธ์และผู้ประเมินบทความ กองบรรณาธิการจะมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ โดยบรรณาธิการจะเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการพิจารณาตัดสิน

เมื่อบทความพร้อมที่จะตีพิมพ์เผยแพร่ กองบรรณาธิการจะส่งจดหมายตอบรับเพื่อแจ้งสถานะการตีพิมพ์ให้ผู้นิพนธ์ทราบ ภายหลังจากบทความผ่านการประเมินแล้วไม่เกิน 30 วัน