Jerk Model Current-mode Chaotic Oscillator based on OTA

คุณานนต์ คะระวานิช และ พิพัฒน์ พรหมมี*

ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอวงจรกำเนิดสัญญาณอลวน (Chaos) โดยใช้โครงสร้างตามแบบจำลอง Jerk ของ Sportt ร่วมกับฟังก์ชันไม่เป็นเชิงเส้น Signum ในการกำเนิดสัญญาณจะทำได้โดยการปรับค่าสัมประสิทธิ์เพียงหนึ่งค่า การออกแบบวงจรกำเนิดสัญญาณอลวน จะทำงานในรูปแบบกระแสโดยใช้โอทีเอ และ ตัวเก็บประจุเท่านั้น ไม่มีการใช้ความต้านทาน สามารถปรับค่าได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีองค์ประกอบหลักสามส่วน ได้แก่ อินทีเกรเตอร์แบบไม่สูญเสีย วงจรกรองความถี่ต่ำผ่านอันดับสอง และฟังก์ชันไม่เป็นเชิงเส้น ซึ่งวงจรสามารถปรับค่าเงื่อนไขการกำเนิดสัญญาณได้จากตัวประกอบคุณภาพ (Quality Factor) ของวงจรกรองความถี่ต่ำผ่านอันดับสอง การจำลองการทำงานของวงจรด้วยโปรแกรม PSpice และโปรแกรม MATLAB พบว่า วงจรสามารถแสดงการเกิดสัญญาณอลวน (Chaos) ได้ และ ยังพบว่าพฤติกรรมของสัญญาณมีช่วงการทำงานทวีค่าที่แน่นอนสอดคล้องกับผลจากวงจร โดยยืนยันได้จากกราฟ Bifurcation 

คำสำคัญ: สัญญาณอลวน แบบจำลอง Jerk โอทีเอ กำเนิดสัญญาณ ฟังก์ชันไม่เป็นเชิงเส้น